۱۳۹۹/۰۲/۱۰

صبح ساعت ۰۷:۰۰ - چهارشنبه - هفته دوم اردیبهشت

پـیـژ

مثل پیژامه


یک چیز ساده و کاربردی! بستر و جایی شبیه به گیت هاب اما فارسی که برای ثبت و به اشتراک گذاری روند پیشرفت تلاش های روزمره عمومی و حتی شخصی توسعه داده شده. فعالیت هایی شامل کار های طراحی، برنامه نویسی و هرچیزی که بشه اونو منتشر کرد تا به صورت شفاف و متن باز در دسترس همه قرار بگیره.

نشانی تارنما: pizh.ir

هنوز خالی هستبهبود نوشته های صفحه جرقه پیژ
­
بارگذاری نسخه جدید


شب ۲۲ آبان

۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

نسخه ۰۰/۱۳ آزمایشی

صفحه آغاز:
- حذف تمام قسمت های توضیحی و ساده کردن محتوا
پیوند دادن زیردامنه ها به پوشه های جدید جرقه ها
­
حذف پوشه های اضافی